یادآوری تاریخ های مهم

1399/08/28  آخرين مهلت ثبت نام

1399/09/13   آخرين مهلت تكميل اطلاعات براي درج در كتاب رسمي نمايشگاه

1399/09/13   آخرين مهلت تكميل اطلاعات براي صدور كارت شناسايي

1399/10/10   تحويل زمين براي ساخت غرفه

1399/10/12   تحويل غرفه براي چيدمان

1399/10/12   آخرين مهلت تكميل غرفه ( ساعت 8 شب )

1399/10/13   افتتاح رسمي نمايشگاه ( ساعت 10 صبح )

1399/10/16   خاتمه نمايشگاه

1399/10/17    آخرين مهلت جهت تخليه غرفه ( ساعت 2 بعداز ظهر )

 

 

کلیدواژه خود را وارد کنید