اطلاعیه شماره 22

به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني می رساند:
شركت هايي كه اقدام به دريافت مجوز غرفه سازي جهت ساخت غرف خودساز ننموده اند، در صورت عدم دريافت مجوز امكان ورود به سالن هاي نمايشگاه را نخواهند داشت.

گذاشتن نظر