اطلاعیه شماره 13

به اطلاع كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي‏‏، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني مي رساند:

روند تاييد نقشه براي غرفه سازان كاملا به صورت الكترونيك انجام مي شود و نيازي به مراجعه حضوري نمي باشد. براي اين امر لازم است غرفه سازان محترم از تاريخ 10 الي 20 آذر ماه سال جاري به سامانه طراحي شده توسط انجمن غرفه سازان مراجعه نمايند (  http://www.esbatonline.ir/) و مراحل را طي نمايند. لينك ورود به سامانه غرفه سازي روي سايت نمايشگاه قرار گرفته است. بر اساس قوانين و مقررات لازم است غرفه سازاني كه عضو انجمن غرفه سازان نيستند بر اساس متراژ هر غرفه‏‏، مبلغي را به عنوان تضمين حسن انجام كار و رعايت قوانين غرفه سازي شركت سهامي نمايشگاه ها نزد برگزاركننده نمايشگاه سپرده نمايند. اين مبلغ حداكثر يك ماه بعد از نمايشگاه و در صورت عدم تخلف در ساخت غرفه به شركت هاي غرفه ساز عودت مي شود.

مشاركت كنندگان دقت نمايند بعد از اين تاريخ به ازاي هرروز تاخير مبلغ 100 هزار تومان بابت جريمه تاخير توسط ستاد برگزاري دريافت مي گردد.

گذاشتن نظر