اطلاعیه شماره 9

به اطلاع كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي‏‏، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني مي رساند:

در روند جانمايي، متقاضيان بايد نوع غرفه خد را از بين دو گزينه "خودساز" و "پيش ساخته" انتخاب نمايند. غرفه خودساز به معني اجاره زمين خالي است و شركت متقاضي نسبت به ساخت و ساز در آن اقدام مي كند. اما غرفه پيش ساخته به معني اين است كه ستاد برگزاري غرفه پانل بندي شده با حداقلي از تجهيزات شامل ميز و صندلي و برق و ... به متقاضي تحويل مي دهد.

گذاشتن نظر