اطلاعیه شماره 5

قابل توجه كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني، خواهشمند است پس از دانلود تمامي فرم ها نسبت به تكميل آن ها به صورت تايپ شده اقدام فرموده و پس از تكميل، فرم هاي مهر و امضاء شده را به شماره تلگرام ٠٩٢١١٤٧٥٧٠٦ ارسال نماييد.

(لازم به ذكر است فرم هايي كه دست نويس پر شده يا بدون مهر و امضاء ارسال شوند مورد تاييد نمي باشند.)

گذاشتن نظر