اطلاعیه شماره 4

از كليه مشاركت كنندگان محترم چهارمين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي، تجهيزات و تاسيسات بيمارستاني تقاضا مي شود با مراجعه به وب سايت رسمی نمايشگاه در منوي شركت كنندگان/فرم ها دستورالعمل ها و دانلود فرم هاي مشاركت، اقدام به تكميل فرم ها نموده و با ارائه چك ضمانت (با توجه به توضيح در بخش دوم بند ١٤ مقررات عمومي نمايشگاه) نسبت به تكميل مدارك ثبت نام حداكثر تا تاريخ ١٥ آبان ماه ١٣٩٧ اقدام فرمايند.

گذاشتن نظر