متراژ كل فضاي تحت پوشش نمايشگاه:13000 مترمربع

سالن هاي تحت پوشش:5-6-7

تعداد كل شركت كنندگان:113

تعداد شركت هاي داخلي:107

تعداد شركت هاي خارجي: 6 شركت از كشورهاي فرانسه ،آلمان،ايتاليا،اسپانيا

گذاشتن نظر