یادآوری تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ثبت نام

1397/09/03

آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم اطلاعات برای درج در کتاب رسمی نمایشگاه

1397/09/08

آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم درخواست صدور کارت شناسایی 

1397/09/08

آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم درخواست صدور کارت پاركينگ

1397/09/08

آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم سر درب نویسی غرفه 

1397/09/08

تحویل زمین برای ساخت غرفه بدون تجهیزات

1397/09/29

تحویل غرفه برای چیدمان 

1397/10/02

آخرین مهلت تکمیل غرفه (ساعت 8شب)

1397/10/02

افتتاح نمایشگاه (ساعت10 صبح) 

1397/10/03

خاتمه نمایشگاه (ساعت 4 بعد از ظهر)  

1397/10/06

آخرین مهلت جهت تخلیه غرفه (ساعت 10 شب)

1397/10/07

گذاشتن نظر