یادآوری تاریخ های مهم

آخرین مهلت ثبت نام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1398/08/26

آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم اطلاعات برای درج در کتاب رسمی نمایشگاه ………………………………………………………………………………………… 1398/08/30

آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم درخواست صدور کارت شناسایی …………………………………………………………………………………………………………. 1398/08/30

آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم درخواست صدور کارت پاركينگ ……………………………………………………………………………………………………………. 1398/08/30

آخرین مهلت تکمیل و تحویل فرم سر درب نویسی غرفه   …………………………………………………………………………………………………………………………. 1398/08/30

تحویل زمین برای ساخت غرفه بدون تجهیزات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1398/09/23

تحویل غرفه برای چیدمان  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1398/09/25

آخرین مهلت تکمیل غرفه (ساعت 8شب) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1398/09/25

افتتاح نمایشگاه (ساعت10 صبح)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1398/09/26

خاتمه نمایشگاه (ساعت 5 بعد از ظهر)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1398/09/29

آخرین مهلت جهت تخلیه غرفه (ساعت 10 شب) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1398/10/01

کلیدواژه خود را وارد کنید