کتاب رسمی نمایشگاه

مشخصات شرکت کنندگان در نمایشگاه بر اساس فرم های تکمیل شده توسط ایشان در کتاب رسمی نمایشگاه درج می گردد. این امر در خصوص تمامی شرکت کنندگان عمومیت داشته و در پایان نمایشگاه  مجموعه ای پر بار از واحدهای مشارکت کننده در نمایشگاه گردآوری می شود که به سازمان ها، انجمن ها، مراکز مرتبط و سفارتخانه های خارجی در تهران ارسال می گردد.

ضمن آنکه در هر دوره نمایشگاه تعداد زیادی از کتاب ها نیز توسط ناشر به متقاضیان و بازدیدکنندگان نمایشگاه  فروخته می شود. همچنین شرکت کنندگان در نمایشگاه، در صورت تمایل به درج آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه نیز می توانند ضمن تماس با پیمانکار رسمی کتاب، نسبت به سفارش آگهی خود بر اساس تعرفه هایی که در اختیار ایشان قرار می دهد اقدام نمایند.

 

ناشررسمی کتاب: شرکت بلخ

فرد رابط: خانم ابراهیمی

شماره تماس:  77682858(6خط)

شماره همراه: 3153466-0912

کلیدواژه خود را وارد کنید